Effektiv marksanering

grävmaskinMycket industriell verksamhet världen över ger stora föroreningar på den omgivande miljön. Även om man idag har gjort stora förbättringar för att förhindra utsläpp så är det inte perfekt och många gamla föroreningar finns fortfarande kvar runt om i Sverige och måste åtgärdas. 

Fasta anläggningar

Runt om i landet så finns det många anläggningar som specialiserar sig på att sanera material från många olika typer av föroreningar och återvinna resterande material. De fasta anläggningarna gör att man måste försöka vara så effektiv som möjligt med transporterna för att minska kostnaderna och effektivisera arbetet.

Sanering på plats

Om det är mycket stora ytor som måste saneras kan det ibland vara ekonomiskt fördelaktigt att genomföra saneringen på plats. Detta är extra aktuellt om marken i fråga befinner sig långt ifrån de fasta saneringsanläggningar. För detta krävs det självklart specialiserad utrustning och kompetens. Då det finns mycket regler vid saneringsarbeten så ställs det extra stora krav på de som utför arbetet. För att du som äger marken skall känna dig säker så krävs det att de du anlitar kan förse dig med korrekt dokumentation då arbetet är slutfört.

Oavsett tillvägagångssätt

Vilken metod som i slutändan än blir aktuellt för att ta hand om ett saneringsarbete så är det dock viktigt att det verkligen blir gjort. Det faktum att vi förr i tiden försummat naturen i så pass stor grad som vi gjort är en skuld som vi fortfarande får arbeta hårt för att betala tillbaka och här är det självfallet att vi människor tar vårt ansvar, både för det vi gjort i det förgångna men även om vi blickar långt in i framtiden. Det positiva är dock att vi hela tiden blir bättre på att ta hand om föroreningar av olika slag, något som helt klart bådar gott inför framtiden.

Lagar och regler

Sanering av förorenad mark är något som regleras i miljöbalken i svensk lag. Ansvaret för att sanera en mark hamnar huvudsakligen på de som har drivit den förorenande verksamheten, i alla fall så länge som verksamheten bedrivits efter 1969. Detta preskriberas aldrig men det är inte ovanligt att de som smutsade ner inte går att hitta eller saknar betalningsförmåga. I dessa fallen så är det istället de som köpt marken som är ansvariga för sanering. Detta gäller sedan miljöbalkens införande 1999.Involverade i arbete med förorenade områden är även Naturvårdsverket och länsstyrelserna.

Lastbilar och trafiksäkerhet

5049874-truck-driving-on-country-roadDet har varit känt ett tag att lastbilar med en totallängd mellan 18 och 25 meter faktiskt är mer miljövänligare än de kortare, europeiska lastbilarna. Men det finns nu forskning som antyder att de även har andra fördelar.Den 2 januari 2014 kom det ut en studie från Chalmers Universitet som undersökte statistik kring långa lastbilars inblandning i olyckor.Den tillåtna längden på lastbilar i Sverige är 25,25 meter, det är ett undantag från den europeiska normen då den längsta tillåtna längden i stora delar av Europa faktiskt bara är 18.75 meter. De flesta undantagen till denna längd hittar man just i Skandinavien.I studien jämförde man hur ofta tunga lastbilar av olika längd var inblandade i olycksfall, specifikt svåra olyckor eller dödsolyckor, per antal körda kilometer. Studien begränsade sig till Sverige och perioden mellan 2003 och 2012.Lastbilarna delades in i tre olika grupper beroende på deras längd:

  • Långa kombinationslastbilar: 18,76-25,25 meter
  • Medellånga lastbilar: 12,01-18,75 meter
  • Korta lastbilar: under 12 meter

Medan det var ganska liten skillnad mellan antalet svåra olyckor och dödsolyckor mellan långa och medellånga, långa var iblandat i något färre, var korta lastbilar inblandade i omkring tre gånger så många svåra olyckor eller dödsolyckor som de långa lastbilarna.András Bálint, trafiksäkerhetsanalytiker på Safer påpekar dock att den data man använde sig av inte var klassificerad efter vägtyp eller område och att det kan handla om att de långa lastbilarna oftare körde i säkrare vägmiljöer just på grund av sin längd. Även kan det vara så att de bästa chaufförerna oftare får köra de längsta lastbilskombinationerna.Resultaten i studien visar även att med de trafikvanor vi har nu, tillsammans med vägval och chaufförsval är långa svenska lastbilar inblandade i färre svåra olyckor och dödsolyckor per kilometer än europeiska lastbilskombinationer.Svenska lastbilstillverkare som DAF har ofta sagt att säkerheten är ett av de allra viktigaste aspekterna av deras lastbilar, och sådan här statistik bådar gott för den svenska transportindustrin.

Ute i trafiken

Trafiken är en plats där flesta av oss vistas i stort dagligen, antingen som bilist, cyklist, fotgängare eller som nyttjare av kollektivtrafik i olika former. Är man intresserad av statistik av olika slag är trafiken ett spännande område då här kryllar av statistik i olika former. Här nedan följer några intressanta fakta och siffror rörande trafik som kan vara till glädje för den som är road av vad som händer och sker på våra svenska vägar.I Sverige fanns i april totalt 4 593 244 personbilar, det vill säga nästan en bil per 2 invånare, att jämföra med USA som är ett land med nästan en bil per invånare, närmare bestämt en bil per 1,3 invånare. I Sverige har drygt sex miljoner personer körkort för personbil, så kallat B-körkort.Vad gäller övriga fordon så finns det i Sverige över 580 000 lastbilar, ca 14 500 bussar, drygt 300 000 motorcyklar, drygt 9 000 terrängvagnar, men bara 54 terrängsläp. Totalt fanns det i april 2014 7 217 697 fordon i Sverige, som är i trafik vill säga. Utöver det finns också 2 349 104 avställda fordon, det vill säga sådana som inte får framföras i trafik.Vad gäller trafikolyckor i Sverige så fortsätter dessa stadigt att minska. År 2012 omkom 285 personer på svenska vägar att jämföra med mitten av 1960-talet då över 1 300 personer omkom i trafiken varje år. Också sedan 1990-talet har minskningen varit markant då döda i trafiken i det närmaste halverats under de senaste 20 åren, mycket tack vare att myndigheterna arbetat mycket för att göra vägarna säkrare. En faktor som också spelar in är att lastbilar i Skandinavien är säkrare än i övriga Europa, vilket har betydelse eftersom lastbilar ofta förekommer i trafikolyckor.I övrigt kan också vara värt att notera att det numera finns närmare en halv miljon miljöbilar i Sverige, nämligen 487 000 i november 2011 samtidigt som det under år 2012 genomfördes 186 525 skrotningar av bilar i Sverige, vilket är en minskning om man ser över en tioårsperiod. Vidare finns det även drygt 13 500 personliga registreringsskyltar i landet.Huvuddelen av uppgifterna är hämtade från http://www.transportstyrelsen.se/sv/Press/Statistik/Vag/.

Forskning om transportsäkerhet

LastbilI en värld där mycket fokus ligger på våra världsliga miljöproblem så kan det förstås diskuteras hur godstransport på bästa hållbara sätt ska fungera i framtiden och hur man gör den så trafiksäker som möjligt.Svaret på den frågan är komplicerad och svår att svara på. Det vi kan svara på är dock att forskning visar på att lastbilar i Skandinavien är säkrare och miljövänligare. I större delen av Europa ligger den tillåtna maxlängden för lastbilar på 18,75 meter. I Sverige och vissa delar av övriga Skandinavien så ligger den maxgränsen på hela 25,25 meter. Forskare på trafiksäkerhetscentrumet Safer på Chalmers har gjort en studie för att kunna mäta effekten på skillnaden i form av trafiksäkerheten med denna skillnad i längd. I studien har man jämfört hur ofta tunga lastbilar av olika längd. Man har mätt dessa fordon under en tioårsperiod (2003-2012) och mätt antal svåra olyckor och dödsolyckor per körda kilometer.Man delade i studien in lastbilarna i längdgrupper; en första  där de lastbilar som framförallt finns att hitta i Skandinavien, långa lastbilskombinationer på 18,76 meter till 25,25 fanns med. En andra med medellånga lastbilar på 12,01 meter till 18,75 meter samt korta lastbilar som var under 12 meter. Det visade sig i denna studie att långa lastbilar var inblandade i färre svåra skador eller dödsolyckor per miljard körda kilometer än de medellånga. De korta lastbilarna var i sin tur inblandade i ungefär tre gånger så många olyckor per miljard körda kilometer än de långa lastbilarna.Av detta drar man slutsatsen att lastbilarna i Skandinavien med nuvarande trafiksituation, förarval och vägval är säkrare. Det pågår även forskning om huruvida man kan börja använda sig av så kallade högkapacitetsfordon som är ännu längre och som väger upp till 90 ton. Man menar att detta ger lägre kostnad samt mindre utsläpp av växthusgaser och energiförbrukning per transporterad godsmängd än vanliga lastbilar.