Fallolyckor på byggen

ByggeEn undersökning gjord av AFA Försäkring visar att 40 % av alla allvarliga arbetsskador var fallolyckor. Med det menas både fall från hög höjd och fall på plan nivå. I hälften av de fallen orsakade skadorna men för livet. Studien gjordes på 17 000 fall och visar att risken stadigt ökar i takt med stigande ålder. Anledningen kan både vara att vi tål mindre och att vi får sämre balans när vi blir äldre.

Fall från hög höjd

Det vi oftast tänker på när det gäller fallolyckor är fall från hög höjd vid byggarbeten. Män drabbas oftare av de olyckorna. Det beror helt enkelt på att byggbranschen är mansdominerad. I 2008 i Tyskland stod byggnadsbranschen för 21.2% av landets industriella dödsolyckor, lika så i Norge har dödsfall vid byggnadsarbete varit högre än i någon annan sektor under åren 2009, 2010 och 2011.

Ett allvarligt problem

Byggnadsbranschen toppar statistiken vad gäller anmälningar av olyckor och har ett stort antal dödsolyckor. Arbetsmiljöverket har konstaterat i sina undersökningar att den interna risk- och säkerhetsstyrningen brustit i många led på de drabbade företagen. Några av de faktorer som bidragit till detta inkluderar dålig erfarenhet och kunskap, dåligt efterlevnad av regler och instruktioner och otydlighet i ansvarsfördelningen på arbetsplatsen. Arbetsmiljöverket ämnar att använda dessa undersökningar som grund för det fortsatta arbetet med att minska riskerna inom byggnadsbranschen. Åtgärder som har föreslagits är bland annat att göra insatser att informera småföretagare, utbildningsanordnare och byggherrar, tydligare regelverk och rådgivning.

Sätt att förebygga

Det finns sätt att minska på riskerna för allvarliga skador. På vintern är det viktigt att hålla arbetsplatsen fri från snö och is. Eftersom flertalet fallolyckor inträffar i byggbranschen där mycket av arbetet bedrivs utomhus är vädret en viktig faktor. Ett sätt att förbättra arbetsmiljön och minska olycksrisken är att ha en bra byggställning.

Stadig minskning av olyckor

Statistik kan ofta vara missvisande. När det gäller fallolyckor är det inget undantag. Olyckorna har minskat med i genomsnitt 8 % per år enligt Arbetsmiljöverket. 2010 ökade däremot antalet olyckor igen jämfört med året innan med 8 %. Antalet fallolyckor räknades till 684 stycken av 3652 stycken anmälda olyckor totalt. Det är något som kan ha flera förklaringar. Till exempel var det en sträng vinter i början av 2010, vilket kan ha lett till fler halkolyckor. En annan anledning, vilken är den som kan leda till att statistiken blir missvisande är att Sverige befann sig i en byggkris under 2009. Ju färre människor som arbetar inom byggsektorn, desto färre olyckor. Det kan också förekomma ett visst mörkertal då inte alla olyckor anmäls.För utförligare information om fallolyckor, se Sunt Livs hemsida.