Allt vanligare att nätdejta

3525203-couple-laid-in-the-woods

Ett annat namn för sökandet efter en partner är att dejta. Detta går att utföra på många olika sätt men består alltid i att umgås och att genom detta lära känna varandra, till exempel på en bar, ett kafé, en bio, på telefon eller varför inte, på internet, som den senaste tiden har blivit allt vanligare.

Det finns många singlar i vårt avlånga land, men internet kanske kan sätta stopp på den utbredda ensamheten. De senaste undersökningarna har visat att rent procentmässigt har de flesta i Sverige hittat sin partner via nätet, strax efter kommer genom vänner, sedan arbetet och slutligen vid krogbesök.

Ökningen av nätdejting har också lett till ett ökat utbud av dejtingsajter. Vissa är nischade, andra mer allmänna, men gemensamt har de att de försöker hjälpa svensken hitta den rätta. En av många nya sajter för nätdejtning är singel-dejting.se som fokuserar just på att hjälpa människor träffa varandra. Oavsett om det sedan leder vidare till ett förhållande, är just mötet det viktiga.

Forskning

Genom forskning har det visat sig att det trots den allmänna tron att det är viktigt att vara olika så varar faktiskt relationer mellan liknande människor längre. Dock bör partnern inte vara alltför olik för då försvinner förmodligen chansen att enligt vår önskan komplettera varandra och på så sätt berika relationen.

För alla

Webbplatserna avsedda för nätdejtning har på senare tid blivit mer och mer nischade, det finns platser för alla smaker och avsikter; för längre förhållanden och eventuella äktenskap, för kortare träffar och spontana relationer; efter land, religion, sexuell läggning, bakgrund, utbildning med mera.

Fallolyckor på byggen

Bygge

En undersökning gjord av AFA Försäkring visar att 40 % av alla allvarliga arbetsskador var fallolyckor. Med det menas både fall från hög höjd och fall på plan nivå. I hälften av de fallen orsakade skadorna men för livet. Studien gjordes på 17 000 fall och visar att risken stadigt ökar i takt med stigande ålder. Anledningen kan både vara att vi tål mindre och att vi får sämre balans när vi blir äldre.

Fall från hög höjd

Det vi oftast tänker på när det gäller fallolyckor är fall från hög höjd vid byggarbeten. Män drabbas oftare av de olyckorna. Det beror helt enkelt på att byggbranschen är mansdominerad. I 2008 i Tyskland stod byggnadsbranschen för 21.2% av landets industriella dödsolyckor, lika så i Norge har dödsfall vid byggnadsarbete varit högre än i någon annan sektor under åren 2009, 2010 och 2011.

Ett allvarligt problem

Byggnadsbranschen toppar statistiken vad gäller anmälningar av olyckor och har ett stort antal dödsolyckor. Arbetsmiljöverket har konstaterat i sina undersökningar att den interna risk- och säkerhetsstyrningen brustit i många led på de drabbade företagen. Några av de faktorer som bidragit till detta inkluderar dålig erfarenhet och kunskap, dåligt efterlevnad av regler och instruktioner och otydlighet i ansvarsfördelningen på arbetsplatsen. Arbetsmiljöverket ämnar att använda dessa undersökningar som grund för det fortsatta arbetet med att minska riskerna inom byggnadsbranschen. Åtgärder som har föreslagits är bland annat att göra insatser att informera småföretagare, utbildningsanordnare och byggherrar, tydligare regelverk och rådgivning.

Sätt att förebygga

Det finns sätt att minska på riskerna för allvarliga skador. På vintern är det viktigt att hålla arbetsplatsen fri från snö och is. Eftersom flertalet fallolyckor inträffar i byggbranschen där mycket av arbetet bedrivs utomhus är vädret en viktig faktor. Ett sätt att förbättra arbetsmiljön och minska olycksrisken är att ha en bra byggställning.

Stadig minskning av olyckor

Statistik kan ofta vara missvisande. När det gäller fallolyckor är det inget undantag. Olyckorna har minskat med i genomsnitt 8 % per år enligt Arbetsmiljöverket. 2010 ökade däremot antalet olyckor igen jämfört med året innan med 8 %. Antalet fallolyckor räknades till 684 stycken av 3652 stycken anmälda olyckor totalt. Det är något som kan ha flera förklaringar. Till exempel var det en sträng vinter i början av 2010, vilket kan ha lett till fler halkolyckor. En annan anledning, vilken är den som kan leda till att statistiken blir missvisande är att Sverige befann sig i en byggkris under 2009. Ju färre människor som arbetar inom byggsektorn, desto färre olyckor. Det kan också förekomma ett visst mörkertal då inte alla olyckor anmäls.

För utförligare information om fallolyckor, se Sunt Livs hemsida.

Att åldras

Förr eller senare blir vi alla gamla, det är svårt att undvika. Hur snabbt vi åldras beror på en rad olika faktorer, som till exempel genetiska förutsättningar, kost och motion med mera.

Mor och sonPå senare år har forskningen om åldrande kommit långt och idag vet man ganska mycket om vad som händer i kroppen när vi åldras och vad detta beror på.

En del av kroppen som åldras och som också syns att den åldras är huden. Allt eftersom åren går så blir huden allt tunnare samtidigt som den också blir torrare och mindre töjbar, vilket leder till att rynkor uppstår. Detta är något som drabbar alla förr eller senare på ålderns höst.

Skelett, leder och muskelmassan är också något som påverkas av stigande ålder. När man blir äldre minskar muskelmassan samtidigt som fettmassan ökar. Även skelettet försvagas, något som innebär ökad risk för benskörhet, framför allt hos kvinnor.

Även inre organ påverkas av åldern. Bland annat så blir blodkärlen stelare, vilket leder till högre blodtryck samtidigt som hjärtats förmåga att pumpa runt blodet i kroppen minskar, vilket märks genom att man blir tröttare av ansträngning.

Något som också påverkas av ökad ålder är hjärnan, bland annat yttrar sig detta genom att minnet försämras samtidigt som man också har svårare att lära sig nya saker när man blir äldre. Även sömnen påverkas av åldern och blir ytligare än när man är yngre. Risken att drabbas av olika typer av sjukdomar som demens och alzheimers ökar också med åldern.

Informationen i den här texten är i huvudsak hämtad från http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Senior/.

Att forska

Det bedrivs mycket forskning världen över och Sverige är en stor del av det. Om man ser till BNP är vi ett av världsländerna som satsar mest på forskning och utveckling.  Vart vänder man sig för att finansiera sin forskning? Det finns några olika platser.

Akademisk finansiering

När skolor och forskningsinstitut kopplade till universiteten står för dina omkostnader. Här är det stor konkurrens som varenda krona vilket leder till att många forskare måste lägga mycket tid på att söka olika anslag.

Privata finansiärer

Det finns en del privata personer som ger betydande bidrag till forskningsvärlden. Här har man sett 4 miljarder kronor beviljats för forskning under de senaste fem åren och Cancerfonden hör också hemma i denna kategori. De har delat ut 389 miljoner kronor under ett år.

Stiftelser

Dessa pengar är ett komplement till de statliga forskningspengarna och därmed väldigt viktiga. Här finns det stiftelser som finansierar forskning inom specifika områden såsom Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa, kortfattat kallad Östersjöstiftelsen och Stiftelsen för miljöstrategiskt forskning, förkortat till Mistra.

Myndigheterna

Sedan finns det fyra myndigheter som tillsammans ger flera miljarder till forskning varje år. Dessa myndigheter är också inriktade på olika områden. Vetenskapsrådet anses vara den största myndigheten och de finansierar forskning inom naturvetenskap, humaniora, medicin och samhällsvetenskap. Sedan har vi Formas som fokuserar på samhällsbyggande och areella näringar. FAS, eller forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap delade ut 414 miljoner under 2012 och stödjer grund- och behovstyrdforskning inom häsla, folkhälsa, välfärd och omsorg och så vidare. Den fjärde myndigheten är Vinnova, innovationsfinansiärerna, som delar ut pengar för forskning inom kommunikation, arbetsliv, teknik och transport.

Förbättra produktionen

Statistik

Driver ni företag, framförallt med stor produktion, då är statistik över verksamheten viktig.

Genom att kontinuerligt samla in statistik får du som ansvarig en övergripande blick över verksamheten och ser om det behövs förändring på vissa delar i produktionen. När man tar fram statistik över produktionen kan det ske på två sätt. Det första är att man gör manuella mätningar och för statistik på så sätt. Man gör manuella mätningar vid vissa tidpunkter och antecknar efterhand. Det andra är att man mäter automatiskt, via olika verktyg vilket gör det mycket enklare. Idag finns det företag som inriktar sig på att ta fram automatiska mätningsverktyg som hjälp för företag, just för att få fram bra statistik över produktionen samt att mäta produktiviteten.

Ett företag som erbjuder sådana mätningar, som vi intresserat oss för är Axxos. Det är ett företag som erbjuder mätning av produktivitet för företag och som även tagit fram ett verktyg för att få fram statistik över produktionen för att kunna effektivisera den. Som företag är detta guld värt eftersom det på sikt kan hjälpa er att få en förbättrad produktion vilket kommer att leda till en ökad lönsamhet i företaget.

Verktyget gör det möjligt att visualisera insamlat produktionsdata för att slippa traditionella rapporter. Axxos Analyze heter verktyget och ger dig som företag en helhetsbild över er produktion. Några saker som kommer med verktyget är;

  • Enkel presentation av produktionsdata
  • Analys av hela fabriken eller enskilda maskiner
  • Klickbara rapporter

Verktyget är mycket användarvänligt och det ger en bra översyn av hela produktionen. Det är också lätt att ta fram enskilda data. Kanske ni bara är intresserade att få fram produktionsdata över vissa skift, exempelvis nattskift eller en stoppvecka, då görs det enkelt genom några enkla klick. Genom att införa ett sådant verktyg på ert företag kan det på sikt leda till stora fördelar. Ni kan öka effektiviseringen på ert företag så ni får ut maximalt av just er produktion.